2020 ,בינואר 28
הנדון: השקעת קבוצת "הפניקס" וקבוצת "מנורה" בפרויקט אנרגיית רוח בספרד בהספק כולל
של כ- 300 מגה-וואט – "פרויקט Gecama"
2019-01- :אסמכתא מספרי )26.1.2020 -ו 4.3.2019 ,5.7.2018 מתאריכים החברה לדיווחי בהמשך
018651 ,060075-01-2018 ו- 009768-01-2020 )המובאים בזאת על דרך ההפניה, בדבר חתימת הסכם
לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של
כ- 300 מגה-וואט ועל קיום מו"מ עם גופים מוסדיים בקשר עם פרויקט זה )להלן: "הפרויקט"(,
מתכבדת החברה לדווח על השלמת המו"מ וחתימת הסכם שותפות לטובת ביצוע ההשקעה בפרויקט
עם קבוצת "הפניקס" וקבוצת "מנורה".
1 .השותף הכללי המנהל בשותפות הינו חברה בע"מ המוחזקת במלואה על ידי החברה. השותפים
המוגבלים בשותפות הינם החברה, שתחזיק %162 מהון השותפות, גופים מוסדיים מקבוצת
הפניקס שיחזיקו כ- %20 מהון השותפות וגופים מוסדיים מקבוצת מנורה שיחזיקו %18 מהון
השותפות.
2 .השותפים המוגבלים ישקיעו בשותפות סך כולל המוערך בכ- 128 מיליון אירו )חלקה של החברה
הינו כ- 80 מיליון אירו, חלקה של קבוצת הפניקס הינו כ- 25 מיליון אירו וחלקה של קבוצת
מנורה הינו כ- 23 מיליון אירו(, שישמשו כמרכיב ההון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט.
3 .השותף הכללי הינו מנהל השותפות ומבצע את כל הפעולות הנחוצות לצורך קידום ומימוש
הפרויקט. במסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי
ההשקעה בהון השותפות, דמיי ייזום בגין שירותי הייזום והפיתוח של הפרויקט ודמי הצלחה
במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית. בהסכם
השותפות הוקנו לקבוצת הפניקס ולקבוצת מנורה זכויות מקובלות המקנות לה הגנות כבעלת
זכויות מיעוט.
4 .נכון למועד זה, הפרויקט נמצא בהליכי פיתוח מתקדמים והשלים תסקיר סביבתי, תכנית
מאושרת )תב"ע(, הסכם חיבור לרשת והשגת מרבית הזכויות בקרקע, כאשר השלבים שנותרו
להשלמת הפיתוח כוללים הוצאת היתרי בניה והשלמת הבטחת הזכויות בקרקע ליתרת שטחי
החווה.
5 .כפי שצוין בדיווח קודם, נחתם הסכם כוונות למימון הפרויקט עם שניים מתוך חמשת הבנקים
הגדולים בספרד, Sabadell de Banco ו- Bankia ,המתמחים במימון פרויקטי אנרגיה
מתחדשת, במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס )Financing Project recourse-Non )
ובמינוף מוערך של בין %40 ל- %50 מתוך עלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ-
330-310 מיליון אירו.
6 .החברה פועלת במטרה להשלים את כלל הליכי הפיתוח והרישוי הנדרשים לצורך הקמת
הפרויקט, לרבות השלמת הליך הסגירה הפיננסית עם הגופים המלווים בתוך מספר חודשים.
7 .על פי כושר הייצור של הפרויקט ובהתבסס על מכירת חשמל ישירה בשוק, החברה מעריכה כי
ההכנסות הצפויות בגין הפרויקט בשנים 1 עד 18 הינן כ-60-40 מיליון אירו לשנה, ובשנים -19
2 30 ההכנסות צפויות לנוע בטווח שבין 80-62 מיליון אירו לשנה
.