דירוג חדש
קביעת דירוג 'ilA ,'התחזית יציבה

 

תמצית פעולת הדירוג
 אספן גרופ בע"מ )להלן "אספן" או "החברה"( עוסקת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של
נכסים מניבים בהולנד, גרמניה וישראל.
 פרופיל הסיכון העסקי של אספן נתמך בהיקף תיק הנכסים הקיים, באיכות גבוהה של מרבית הנכסים
המניבים ובגיוון מגזרי ופיזור גיאוגרפי הולמים. מאידך, איכות בינונית של תיק הנכסים בישראל והיעדר יתרון
תחרותי מובהק ונתח שוק באזורי הפעילות מגבילים את הערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי.
 פרופיל הסיכון הפיננסי של אספן נתמך בתזרים מזומנים יציב מתיק הנכסים המניב ובגמישות פיננסית
הנובעת משיעור LTV ממוצע של כ-%40 על הנכסים המשועבדים. כמו כן הוא משקף את הערכתנו כי ב-12
החודשים הקרובים תמשיך החברה להפחית את יחס המינוף חוב לחוב והון עצמי שיגיע לכ-%65 וכי יחס
הכיסוי EBITDA להוצאות מימון יישמר על כ-8x.1.
 ב-22 בינואר, 2020 ,קבעה P&S מעלות דירוג מנפיק זמן ארוך 'ilA 'ודירוג מנפיק זמן קצר '1-ilA 'לחברת
אספן גרופ בע"מ, דירוג 'ilA 'לסדרות האג"ח הלא מובטחות שלה )סדרות ו' ו-ז'( ודירוג '1-ilA 'לניירות הערך
המסחריים שלה.
 תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תמשיך החברה להציג ביצועים
תפעוליים יציבים בכל אזורי הפעילות. כמו כן היא משקפת את הערכתנו כי החברה תמשיך להפחית את
המינוף וכי השקעות מהותיות ברכישת נכסים חדשים יתבצעו בצורה מאוזנת ובמקביל למימוש נכסים. אנו
רואים את היחסים המתואמים חוב לחוב והון עצמי של כ-%65 ו-EBITDA להוצאות מימון של מעל 5x.1
כהולמים את הדירוג הנוכחי

להרחבה