או.פי.סי אנרגיה בע"מ
http://www.maalot.co.il 2020 ,בינואר 21 ׀ 2
עדכון דירוג
אשרור דירוג '-ilA 'ועדכון תחזית הדירוג ליציבה מחיובית בשל
ירידה בתעריף הייצור של חברת החשמל
תמצית פעולת הדירוג
 הירידה בשיעור של כ-%8 בתעריף רכיב הייצור של חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י,
+1-ilA/Stable+/ilAA )ב-2020 צפויה להוביל לירידה בהכנסות או.פי.סי. אנרגיה בע"מ )OPC .)
 אנו מעריכים כי OPC תציג יחס חוב ל-EBITDA מתואם של כ-0x.5 ויחס FFO( operations from funds)
לחוב מתואם של כ-%5.11 בממוצע בשנים הקרובות.
 ב-21 בינואר, 2020 ,אשררנו את הדירוג '-ilA 'של OPC ,חברה העוסקת בפיתוח, תפעול ואחזקה של
תחנות כוח בישראל, ועדכנו את תחזית הדירוג ליציבה מחיובית.
 תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג הנוכחי
בשנים הקרובות.
שיקולים עיקריים לפעולת הדירוג
שינוי תחזית הדירוג של OPC ליציבה מחיובית נובע בעיקר מהעדכון האחרון בתעריף רכיב הייצור של חח"י,
שירד בכ-%8 ב-2020 .העדכון צפוי להביא לשימור היחסים הפיננסיים העיקריים של החברה ברמה
ההיסטורית שלהם. לכן אנו מעריכים כי OPC תציג בשנים הקרובות בממוצע יחסים פיננסיים ההולמים את
הדירוג הנוכחי: יחס חוב ל-EBITDA מתואם של כ-0x.5 ויחס FFO( operations from funds )לחוב מתואם
של כ-%5.11.
מתקני החשמל של החברה מוכרים חשמל ללקוחות במנגנון של הנחה בשיעור קבוע מתעריף רכיב הייצור.
בהתאם, ככל שרכיב הייצור יורד כך קטנות ההכנסות של מתקני החברה. מנגד, העלויות של מתקני החברה
אינן צמודות לתעריף רכיב הייצור באופן מוחלט. כתוצאה מכך, ירידת תעריף רכיב הייצור מקטינה את ההכנסות
התפעוליות של החברה.
ב-2019 חתמה OPC על הסכם למימון הקמת תחנת כוח בצומת פלוגות. החברה ממתינה בשלב זה לחלק מן
האישורים הנדרשים לצורך תחילת ההקמה. הקמת התחנה צפויה בשלב ראשוני להגדיל את מצבת החוב של
OPC ולאחר מכן לתרום להכנסות החברה ולשיפור היחסים הפיננסיים.
אנו מנתחים את OPC ברמה המאוחדת. החזקתה העיקרית של החברה כיום היא %80 מתחנת הכוח רותם,
הפעילה מאז 2013 .רותם סיפקה ב-2018 כ-%7.4 מתצרוכת החשמל של מדינת ישראל )לעומת כ-%6
בשנים קודמות, כתוצאה מתחזוקה מתוכננת(, בעיקר ללקוחות עסקיים גדולים. מכירת החשמל נעשית בדרך
או.פי.סי אנרגיה בע"מ
http://www.maalot.co.il 2020 ,בינואר 21 ׀ 3
להרחבה