TheMarker | שוק ההון
חוב של 10 מיליארד שקל הוא רק ההתחלה: שבעת האתגרים של עידן וולס בניהול דלק
בינואר צפוי וולס, יד ימינו של יצחק תשובה, להיכנס לתפקיד מנכ"ל דלק ■ וולס יצטרך לעבוד קשה כדי להבטיח פירעון מלא לחוב של דלק לבנקים ולמחזיקי האג"ח ■ משימות נוספות: שיפור השקיפות בקבוצת דלק, שיפור היחסים עם שוק ההון – ושיקום אמון הציבור

מאת ערן אזרן,דהמרקר-02.12.2019

פירעון של 7 מיליארד שקל עד 2022

האתגר המרכזי של וולס יהיה טיפול בחוב של דלק. במהלך השנים דלק ניתבה חלק ניכר מתזרימי המזומנים לחלוקת רווחים, על חשבון טיפול בחוב. הדיווידנדים איפשרו לתשובה להפחית משמעותית את החוב הפרטי לבנקים, ולעמוד בהתחייבות בהסדר בדלק נדל"ן. בסוף ספטמבר עלה סך החוב הפיננסי של דלק ל-23.4 מיליארד שקל. לדלק לבדה (סולו) יש חוב פיננסי נטו של 6.1 מיליארד שקל – רובו ככולו למחזיקי האג"ח.

 דלק עשויה להצטרך למחזר חלק מחובה. מה שיתאפשר רק אם תשואות האג"ח יהיו נמוכות
לאחר עסקת שברון ומכירת הפניקס, דלק נדרשת לפרוע חוב ותשלומי ריבית בסכום של 10 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ולבנקים, מהם 7 מיליארד שקל בין 2020 ל-2022. בשל נטל החוב הכבד, דלק נהפכה רגישה מאוד לשינויים במחיר הנפט. כלומר, ניירות הערך שלה, כולל סדרות האג"ח, עלולים לסבול מתנודתיות רבה בהתאם לשינויים במחירי האנרגיה.

…S&P מעלות ומידרוג הזהירו מאפשרות של פחתת הדירוג לדלק, אם לא תקטין את החוב. משכך, המשימה הראשונה והעיקרית של וולס תהיה לפעול להפחתת החוב על חשבון חלוקות הדיווידנד. וולס יידרש להחליט כיצד ייבנה החוב החדש, ומה יהיה התמהיל בין אשראי בנקאי לחוב סחיר (אג"ח). וולס יוכל להקטין את נטל החוב גם באמצעות מימוש נכסים….

מימוש מוצלח של הזכויות בתמר

משימה אחרת של וולס תהיה למכור את יתרת זכויות (22%) דלק בתמר, כמתחייב ממתווה הגז. עד כה הוזכרו שתי תוכניות ליישום המתווה: הנפקת האחזקות בתמר בבורסת יורונקסט, במתווה הנפקת תמר פטרוליום; ופיצול האחזקות במאגרי לווייתן ואפרודיטה ממאגר תמר, באמצעות הקמת חברה חדשה שתונפק בלונדון, כשבמקביל דלק תמכור את השליטה בדלק קידוחים (ספין אוף).

השווי הסחיר של תמר הוא 6.9 מיליארד דולר. מדובר בשווי נמוך ביחס לשוויים שבהם הוערך בעבר המאגר, בין היתר, עקב ירידה במחירי האנרגיה, הגברת התחרות במשק הגז, מעבר של חלק מהלקוחות ללווייתן ולכריש, והתחזית להפחתת מחיר בחוזה עם חברת החשמל ב-2021. האפסייד הקיים במאגר תמר מיוחס בעיקר ליצוא למצרים, שאמור לעלות בהדרגה בשנים הבאות, בהתאם לחוזה עם הלקוח המצרי, דולפינוס. ידוע מעט מאוד על הלקוח המצרי ועל התמריץ הכלכלי שלו בעסקות עם לווייתן ותמר. אם המשקיעים ישתכנעו כי החוזה עם דולפינוס בר-מימוש ובר-קיימא, שווי תמר צפוי לעלות, והתמורה לדלק קידוחים לקבוצת דלק עשויה לעלות…

….בדלק עדיין מחפשים גורם שייכנס כשותף לאיתקה. במקביל, מקדמים תוכנית להנפיק את איתקה בלונדון. ככל שוולס יצליח להשלים את הנפקת איתקה בשווי גבוה, כך נטל החוב בעסקה יפחת, ויאפשר הפחתת המינוף בקבוצת דלק. לשם כך, יידרש וולס להשלים את הקמת המטה של דלק בלונדון ולהטמיע בהצלחה את הצוות של שברון בתוך "איתקה החדשה" בתוך פרק מן קצר יחסית…

….אתגר אחר מיוחס לפעילות של דלק בישראל. בתחילת 2020 צפוי מאגר לווייתן להתחיל בהפקת גז מסחרית. עיקר הגז מהמאגר מיועד לחברת החשמל הירדנית ולדולפינוס, שאמורות לרכוש 7-6 מיליארד מ"ק (BCM) בשנה. עם הזרמת הגז, דלק קידוחים צפויה למחזר את החוב שנטלה לצורך מימון הפרויקט – כלומר, החלפת החוב הפרויקטלי היקר בחוב בריביות נוחות יותר. ואולם, האתגרים הגיאופוליטיים, כמו גם מידת השקיפות בחוזה עם מצרים, עלולים להעלות את פרמיית הסיכון המיוחסת למאגר, כך שגיוס חוב בריבית נמוכה עשוי להיות מאתגר….

….

שיקום אמון הציבור

מעבר לאתגרים התפעוליים-פיננסיים, אתגר נוסף, מרכזי לא פחות, הוא שיקום אמון הציבור בקבוצת דלק. התדמית של דלק ותשובה ספגה מכה קשה עם התספורת בדלק נדל"ן ב-2010 ובעקבות הקמפיין האגרסיבי שנוהל נגד ועדת ששינסקי ב-2011. כיום, מקור העושר העיקרי של דלק ושל תשובה מתבסס על משאב ציבורי – הגז הטבעי. גם הצינור הפיננסי המרכזי של הקבוצה הוא ציבורי – חסכונות הפנסיה. משכך, מוטב כי וולס יפעל באופן אינטנסיבי לשיקום היחסים בין דלק לציבור, ואולי יצליח לפתוח דף חדש.

להרחבה