18 פברואר 2019-הודעה לתקשורת:

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצומים כספיים על תאגידי מיחזור הפסולת האלקטרונית מ.א.י. ואקומיוניטי: בביקורות יזומות שערך המשרד עלה כי התאגידים הפרו סעיפים בתנאי ההכרה והתגלו אצלם ליקויים

בצילום: פסולת אלקטרונית. קרדיט צילום: המשרד להגנת הסביבה

סכום העיצומים הכספיים הוא 270 אלף שקל * התאגידים חילקו רווחים ועודפי גבייה טרם קבלת אישור עמידה ביעדי המיחזור * מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "נמשיך לבצע ביקורת מעמיקה על פעילות שוק מיחזור הפסולת האלקטרונית, בדגש על העלאת רמת השירות לכל תושבי ישראל באיסוף פסולת אלקטרונית. נמשיך לפקח באופן צמוד על תאגידי המיחזור ועל מפעלי המיחזור ונוביל לכך שבתוך ארבע שנים יהיה מוקד איסוף פסולת אלקטרונית אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב"

במסגרת הביקורות היזומות שעורך המשרד להגנת הסביבה על תאגידי המיחזור מ.א.י. ואקומיוניטי שמקבלים מהמשרד רישיון מכוח חוק פסולת אלקטרונית לפעילותם, נמצאו מספר ליקויים שבגינם הוטלו עיצומים כספיים בסך מצטבר של 270 אלף שקל. על תאגיד אקומיוניטי הוטל עיצום כספי בסך 180 אלף שקל ועל תאגיד מ.א.י הוטל עיצום כספי בסך 90 אלף שקל.

המשרד להגנת הסביבה יזם ביקורת על פעילותם של גופי היישום המוכרים בשנים 2014 עד 2016 במטרה לבחון את נאותות תהליכי העבודה בגופי היישום. בין היתר, נבחנה פעילותם מול דרישות החוק ותנאי הרישיון שניתן להם לתקופת ההכרה הראשונה. דוחות הביקורת בוצעו על ידי פירמת רואי החשבון אלקלעי מונרוב ושות'.

גופי היישום המוכרים הם תאגידים תחרותיים, למטרות רווח, המקבלים רישיון לפעילותם מכוח חוק פסולת אלקטרונית. תפקידם לעמוד ביעדי המיחזור הקבועים בחוק של ציוד אלקטרוני וסוללות. על גופי היישום לממן את האיסוף של הפסולת האלקטרונית שמקורה ברשויות מקומיות וחברות שונות, ולממן את המיחזור הנאות של הפסולת.

על מ.א.י ואקומיוניטי הוטלו עיצומים כספיים בגין אי עמידה בדרישות יחס ההון העצמי למאזן הכספי. בתנאי ההכרה של המשרד להגנת הסביבה נכתב כי יחס ההון העצמי למאזן של התאגידים לא יפחת מ-20% וכי כל תשלום לבעלי המניות – גם בדמות דיבידנדים, דמי ניהול, שכר וכו – לא יבוצעו אם החברה אינה עומדת בדרישת ההון העצמי למאזן, ואין לחלק עודפי גבייה או רווחים טרם קבלת אישור על עמידה ביעדי המיחזור לאותה השנה. למרות זאת, תאגיד אקומיוניטי חילק עודפי גבייה ליצרנים ויבואנים; ובתאגיד מאי בעלי המניות ביצעו חלוקת רווחים.

בנוסף, על תאגיד אקומיוניטי הוטל עיצום בגין שינויים בהסכמי התקשרות מול יצרנים ויבואנים שלא לפי תנאי ההכרה. יצוין, כי סכומי העיצומים שהושתו על התאגידים (180 אלף שקל על אקומיוניטי ו-90 אלף שקל על תאגיד מ.א.י – הם לאחר הפחתה של 40% לפי החוק והתקנות בנושא.

כזכור, בחודש שעבר קיבלו התאגידים מ.א.י ואקומיוניטי מהמשרד להגנת הסביבה רישיון לחמש שנים נוספות כתאגידי מיחזור לפסולת אלקטרונית, במסגרתו חויבו לפרוס בתוך 4 שנים תשתית מיחזור בכל רחבי הארץ. במסגרת זו המשרד התמקד בהעלאת רמת השירות לתושבים ולרשויות והורה לתאגידי המיחזור למנוע זליגת פסולת אלקטרונית לשטחים פתוחים – שם היא נשרפת באופן פיראטי, וכן לפקח על מפעלי המיחזור שאליהם מועברת הפסולת האלקטרונית. על התאגידים להגיע למצב שבו בתוך ארבע שנים יהיה מוקד איסוף אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב.